<p>De financi&euml;le situatie van de gemeente Nieuwegein blijft onzeker, ondanks extra middelen die de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt. </p>

De financiële situatie van de gemeente Nieuwegein blijft onzeker, ondanks extra middelen die de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt.

Foto: stockfoto (123RF.com)

Zorgen over financiële toekomst gemeente Nieuwegein: “Het water stijgt ons tot de lippen”

  •   keer gelezen

NIEUWEGEIN • De financiële situatie van de gemeente Nieuwegein blijft onzeker, ondanks extra middelen die de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt. Mede dankzij een aantal meevallers kan het college een sluitende begroting voor de jaren 2022-2025 presenteren. 


Met een sluitende begroting blijft Nieuwegein ook de komende jaren in staat te investeren in een fijne stad voor alle Nieuwegeiners. De zorgen over de financiële toekomst van de gemeente zijn echter nog lang niet voorbij.

Investeren ondanks onzekerheid

Dat blijkt uit de Programmabegroting 2022-2025. Hierin geeft het college nadere invulling aan de keuzes die de gemeenteraad afgelopen voorjaar heeft gemaakt bij het vaststellen van de Kadernota. Donderdag heeft het college de Programmabegroting aan de gemeenteraad aangeboden.

Zoals aangekondigd in de Kadernota kiest het college er in de begroting voor te investeren in de kwaliteit van de stad en ondersteuning van Nieuwegeiners die dat nodig hebben. Het college blijft ook de komende jaren geld uittrekken voor betaalbare woningen, vergroening, maatschappelijke voorzieningen, verkeersdoorstroming, de veiligheid en leefbaarheid van buurten en betere dienstverlening voor inwoners en ondernemers.

Jeugdzorg en WMO

Het college stelt deze investeringen voor ondanks de nog steeds onzekere financiële situatie waarin gemeentes en dus ook Nieuwegein verkeren. Omdat er nog geen nieuw kabinet is, is het nog niet duidelijk of de Rijksoverheid ook op de langere termijn gemeentes voldoende financiële middelen geeft om de taken uit te kunnen voeren die nodig zijn voor inwoners en ondernemers. 

Het gaat hierbij onder andere om geld voor taken op het vlak van jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Structureel extra geld

Wethouder Financiën Hans Adriani: “De gelden vanuit het Rijk zijn het grootste deel van onze totale inkomsten. Het college is blij met de eerste stappen die de Rijksoverheid heeft gezet om financieel tegemoet te komen aan de enorme opgaven waarvoor gemeenten nu en de komende jaren staan.”

Tegelijkertijd heeft de gemeente momenteel te maken met Haagse dagkoersen en is er op de hoogte van de financiële tegemoetkoming geen peil te trekken. Adriani: “Wij roepen de landelijke politiek op om nu door te pakken. Het is hard nodig dat het Rijk met structureel extra geld over de brug komt. Alleen dan kan Nieuwegein ook in de toekomst een fijne plek blijven om te wonen, te werken en te recreëren.”

Vernieuwing maatschappelijke voorzieningen

De gemeente Nieuwegein hecht van oudsher veel waarde aan een duurzaam evenwichtig financieel beleid. Behoedzaam beleid blijft ook de komende jaren nodig. Omdat Nieuwegein vijftig jaar geleden in rap tempo is ontstaan, zijn veel maatschappelijke voorzieningen min of meer tegelijkertijd aan vernieuwing toe. 

De gemeente kent daardoor grote uitdagingen op het gebied van de bereikbaarheid van de stad en de vernieuwing van schoolgebouwen en sportaccommodaties. Het landelijke klimaatbeleid en het tekort aan betaalbare woningen vragen daarnaast om flinke inspanningen op lokaal en regionaal niveau. Ook de aandacht voor de veiligheid en leefbaarheid in wijken vraagt om extra inzet van gemeentes.

Zorgen over financiële toekomst

Wethouder Adriani: “Nieuwegein staat de komende jaren voor een aantal fikse uitdagingen. Het college is daarom blij dat we een sluitende meerjarenbegroting aan de gemeenteraad kunnen voorleggen. De positieve cijfers zijn het resultaat van het evenwichtige financieel beleid dat we de afgelopen jaren hebben gevoerd.”

Tegelijkertijd blijft de gemeente zich zorgen maken over haar financiële toekomst. “Het water stijgt ons tot de lippen”, zegt Adriani. “Structureel extra geld van het Rijk is hard nodig. Alleen dan kunnen wij blijven investeren in de stad en Nieuwegeiners die dat nodig hebben blijven ondersteunen.”

De begroting is pas definitief na goedkeuring door de gemeenteraad. College en gemeenteraad vergaderen voor het eerst op 28 oktober over de begroting. Op 4 november stelt de gemeenteraad de begroting definitief vast.

Julia Koster
Redactiecoördinator De Molenkruier
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten