Gemeenteraad ziet niets in windmolens in Rijnenburg. Foto: Anne-Marije Zwart.
Gemeenteraad ziet niets in windmolens in Rijnenburg. Foto: Anne-Marije Zwart. (Foto: Anne-Marije Zwart)

Geen windmolens, wel woningbouw

Wat te doen met subsidie bieb?

Anne-Marije Zwart

NIEUWEGEIN

Raad wil geen windmolens

De gemeenteraad heeft afgelopen woensdag een definitief standpunt ingenomen over het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.

De gemeente Utrecht heeft de buurgemeenten gevraagd om hun standpunt kenbaar te maken en voor 1 juni te reageren.

Op basis van een discussie in de commissievergadering heeft het college van B & W een concept standpunt naar de gemeenteraad gestuurd. "Onvoldoende", zo menen VVD, CDA, Lokale Vernieuwing, VSP, Groep Verdam en Ieders belang. Zij dienden daarom een motie in om het Nieuwegeinse standpunt te wijzigen. Indieners stellen dat er in Nieuwegein onvoldoende draagvlak is voor de komst van windturbines in het gebied. Wel zijn de partijen voorstander van de bouw van woningen zoals ook oorspronkelijk was bedoeld. Daarnaast moet er gekeken worden naar andere vormen van duurzame energie. Inwoners van Nieuwegein moeten nauw betrokken worden bij ontwikkelingen in het gebied. De motie is met 18 stemmen voor en 14 tegen aangenomen. Tot slot ziet de gemeenteraad niets in het installeren van zonnepanelen op de Nedereindseplas. Deze week besloot een meerderheid van Provinciale Staten de Utrechtse plannen voor het energielandschap wel te steunen.

Naar verwachting neemt de gemeenteraad van Utrecht in september een definitief besluit.

Sneller bouwen in polders

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de polders Rijnenburg en Reijerscop worden bestemd voor woningbouw.

Dit kan echter pas na 2030. In de regio is er echter een grote behoefte aan woningen. Het liefst zou de Nieuwegeinse gemeenteraad zien dat deze woningbouwplannen naar voren worden gehaald. De plannen voor het energielandschap zorgen er voor dat dit niet kan gebeuren. In een motie roepen VVD, VSP, Lokale Vernieuwing en Groep Verdam op om juist wel eerder te beginnen met de bouw van woningen. Dit standpunt moet worden medegedeeld aan de gemeente Utrecht en Provinciale Staten. Een meerderheid van de raad is het hiermee eens en het voorstel is daarom aangenomen.

Bibliotheek

Tijdens de behandeling van de kadernota 2020 wordt de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over de resterende structurele subsidie van 40.300 euro aan de bibliotheek de Tweede Verdieping.

In een brief aan de gemeenteraad laat het college van B & W weten dat uit de jaarrekening 2018 van de bibliotheek blijkt dat er een eenmalig positief resultaat is van 54.349 euro is.

Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door efficiencymaatregelen die zijn genomen.

Nog steeds een tekort

Dit geld wordt toegevoegd aan de reserves. Met deze eenmalige inkomsten is geen rekening gehouden met het meerjaren perspectief van de bibliotheek dat bij behandeling van het raadsvoorstel is gepresenteerd.

Er is namelijk nog steeds sprake van een tekort van 89.000 euro.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden