<p>Foto: Johan Morgenstond</p>

Foto: Johan Morgenstond

College Nieuwegein blijft investeren in een vitale stad

  Nieuwsflits

NIEUWEGEIN - Het college van Nieuwegein blijft ook de komende vier jaar investeren in klimaat, woningbouw en leefbaarheid. Hiermee wil het realiseren dat de bouw van woningen doorgaat, leefbaarheid en duurzaamheid verbeteren en de zorg voor inwoners op een hoog niveau blijft. Door te blijven investeren in openbare ruimte, voorzieningen, vergroening, verduurzaming, verkeersdoorstroming en betere dienstverlening blijft Nieuwegein een prettige stad om in te wonen en te werken. Dat blijkt uit de Programmabegroting 2021-2024 die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. 

In de begroting vertaalt het college de ambities uit het coalitieakkoord ‘Samen maken we het verschil’ naar plannen voor de komende vier jaar. Bij de investeringen blijven gezonde financiën het uitgangspunt. Die staan in Nieuwegein, evenals bij veel andere gemeentes, onder druk doordat de gemeente de afgelopen jaren steeds meer taken van de landelijke overheid heeft gekregen, bijvoorbeeld in het zogeheten ‘sociaal domein’ (zorg en ondersteuning voor inwoners). Daardoor zijn de kosten fors gestegen. 

Onvoldoende geld

De gemeente ontvangt al jaren onvoldoende geld van de landelijke overheid om de kosten te kunnen betalen. Om de zorg en ondersteuning voor inwoners ook in de nabije toekomst op een hoog niveau te kunnen houden, is grip op de kosten in het sociaal domein van groot belang. 

Wethouder financiën Hans Adriani: “Al jaren is de druk op de gemeentefinanciën onverminderd hoog. Daar is begin dit jaar de coronacrisis bijgekomen. Tegelijkertijd hebben gemeentes de verantwoordelijkheid om voor onze inwoners een prettige leefomgeving te realiseren, met voldoende woningen, zorg en maatschappelijke voorzieningen. Er moet structureel iets veranderen om tot eerlijke en evenwichtige financiële verhoudingen tussen de landelijke overheid en gemeenten te komen, zodat gemeentes ook op langere termijn noodzakelijke voorzieningen voor inwoners overeind kunnen houden.” 

Coronacrisis 

De gevolgen van corona zijn ook in Nieuwegein merkbaar. Het virus leidt ook hier tot veel persoonlijk leed. Veel inwoners, bedrijven en instellingen zijn in zwaar financieel weer geraakt. De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de begroting van de gemeente. Door de crisis heeft de gemeente te maken met extra uitgaven, bijvoorbeeld vanwege de steun aan getroffen bedrijven en Nieuwegeiners die hun baan zijn kwijtgeraakt. Bovendien lopen inkomsten terug. Denk aan minder parkeeropbrengsten en minder inkomsten van verhuur van bijvoorbeeld sportzalen. 

“De coronacrisis stelt de gemeente voor forse financiële uitdagingen”, zegt Adriani. “Hoe groot de financiële effecten zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. Veel hangt af van hoe lang de crisis gaat duren en de mate waarin de landelijke overheid gemeentes financieel tegemoet komt. Weliswaar heeft de rijksoverheid laten weten gemeentes te compenseren voor de financiële gevolgen van corona, maar het is nog niet duidelijk of wij voldoende geld ontvangen om alle kosten te dekken. Gelukkig heeft de gemeente voldoende gespaard om de financiële klappen tijdelijk op te kunnen vangen. Komend voorjaar bespreekt het college met de gemeenteraad hoe de gemeente de financiële effecten van corona voor de langere termijn in het huishoudboekje kan verwerken.” 

Keuzes 

De onzekere financiële situatie leidt ertoe dat het college een aantal lastige keuzes heeft moeten maken. Doordat afvalverwerking fors duurder is geworden, is een stijging van de afvalstoffenheffing helaas onvermijdelijk. Nieuwegeiners gaan dus meer betalen voor hun afval. Daartegenover staat dat het college heeft besloten om de belastingen niet extra te verhogen. Die stijgen niet meer dan de index. Het college kiest ervoor te blijven investeren in de stad. 

Toekomstbestendige investeringen dragen bij aan een goed herstel uit de crisis. Het college zet bijvoorbeeld in op een betere samenwerking in wijken, het tegengaan van laaggeletterdheid, een betere inburgering en een goede ondersteuning van mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Ook wil het college blijven investeren in woningbouw, zodat het grote tekort aan betaalbare woningen kan worden teruggedrongen. Ook de vernieuwing van City gaat onverminderd door. De komende jaren wordt bovendien onder meer de Muntenbuurt opgeknapt. Het college houdt verder onverkort vast aan de ambities op het vlak van duurzaamheid. De gemeente blijft bij het realiseren van deze ambities de samenwerking zoeken met de stad en andere overheden. 

‘Samenwerking cruciaal’

Wethouder Adriani: “Om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden, is samenwerking cruciaal. Evenals in de afgelopen jaren gaat het college verder op de weg van co-creatie, samen met de samenleving, andere overheden en de gemeenteraad. De samenwerking met andere overheden wordt momenteel succesvol ingezet bij onder meer het klimaat, de woningbouw en het verbeteren van kwetsbare wijken. Samen maken we het verschil.” Gemeenteraad aan zet De begroting is pas definitief na vaststelling door de gemeenteraad. 

College en gemeenteraad vergaderen voor het eerst over de begroting op 21 oktober. Op 5 november stelt de gemeenteraad de begroting definitief vast.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden